Пора валить! Куда и как?

Thesis berkaitan_1

Posted in: article Started by

Thesis berkaitan_1

KEPERLUAN PENDEKATAN KAUNSELING ISLAM DALAM MENANGANI MASALAH KEMURUNGAN PELAJAR POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH,SHAH ALAM,SELANGOR DARUL EHSAN,MALAYSIA.

1.1 Pernyataan Masalah

Bertolak daripada masalah kemurungan yang melanda para pelajar dewasa ini, maka penyelidik merasakan wujudkan keperluan kaunseling Islam menangani masalah pelajar yang mengalami kemurungan. Dengan ini kajian yang akan dilakukan penyelidik akan dapat menjawab pelbagai persoalan berkaitan kaunseling Islam dan masalah kemurungan pelajar. Penyelidik juga berusaha meninjau sejauh mana kaunseling Islam dapat dilaksanakan di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam, Selangor Darul Ehsan,Malaysia (PSA) bagi membantu pelajar menangani masalah kemurungan yang dihadapi.

1.2 Persoalan Kajian

i. Bagaimanakah konsep kaunseling yang digunakan bagi menangani masalah kemurungan pelajar?

ii. Bagaimanakah latarbelakang pelajar ya ng mengalami kemurunagan?

iii. Apakah faktor-faktor penyebab kemurungan pelajar?

iv. Apakah salaah laku yang dilakukan pelajar kemurungan?

v. Apakah keperluan pendekatan kaunseling Islam dalam menangani masalah kemurungan pelajar?

1.3Objektif Kajian

Berdasarkan temu bual penyelidik bersama kaunselor/Pegawai Psikologi PSA mendapati mereka lebih selesa menggunakan pendekatan Roger dan Rational, Frantic, Conduct Therapy(REBT). Kanken Mochilas Namun demikian, menurutnya lagi, pendekatan ini disesuaikan dengan latar belakang klien dan masalah yang dihadapi. Adalah didapati bahawa sekitar 40% kes yang dikendalikan berkaitan masalah ponteng kelas, masalah pembelajaran, pergaulan rakan sebaya, dan masalah keluarga yang mengakibatkan pelajar tidak ada motivasi untuk meneruskan pembelajaran atau pengajian dan sebagainya. Bilangan gender pelajar lelaki dan perempuan tidak menunjukkan perbezaan yang nyata. Hanya 30% pelajar dirujuk atas kesalahan ponteng kuliah, merokok, tidak membuat tugasan dan sebagainya. Walau bagaimanapun bagi menghadapi pelajar yang sukar untuk berkomunikasi, kaunselor akan menggunakan terapi seni dan mengisi borang soal selidik agar klien lebih bersedia untuk

berkongsi permasalahan yang sedang dihadapinya.

Penyelidik mendapati sepanjang temu bual tersebut, kaunselotr atau pegawai psikologi tidak menggunakan pendekatan kaunseling Islam semasa sesi kaunseling dijalankan. Mochilas Kanken Classic Oleh itu penyelidik bertanggungjawab untuk membantu pelajar menangani masalah dengan menggunakan pendekatan kaunseling Islam agar masalah yang dihadapi sebenarnya yang berpunca dari kosongan jiwa, atau dalam erti kata penyakit kejiwaan hanya boleh dirawat dengan pengisin rohani.
Objektif kajian ini ialah:

i. Fjallraven Kanken Mini Menjelaskan konsep pendekatan kaunseling yang digunakan di PSA.

ii. Mengenal pasti latar belakang pelajar yang mengalami masalah kemurungan.

iii. Menghuraikan faktor-faktor penyebab kemurungan.

iv. Menganalisis tingkah laku yang dilakukan pelajar kemurungan.

v. Menganalisis keperluan pendekatan kaunseling Islam.

1.4 Metodologi Kajian
1.4.1 Reka Bentuk Kajian

Penyelidikan ini akan dijalankan dengan menggunakan pendekatan kajian tinjauan.

1.4.2 Lokasi Kajian
Lokasi penyelidikan ialah di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam, Selangor Darul Ehsan,Malaysia.

1.4.3 Sampel Kajian
Sampel dipilih berdasarkan persampelan bertujuan. Ini berdasarkan kepada pendapat Chua Yan Piaw bahawa persampelan bertujuan (Purposive sampling) merujuk kepada prosedur persampelan di mana sekumpulan subjek yang mempunyai ciri-ciri tertentu dipilih sebagai responden kajian. Oleh yang demikin, penyelidikan ini menggunakan persampelan bertujuan yang mana hanya pelajar kemurungan yang dikenal pasti melalui soal selidik inventori Beck akan dipilih sebagai sampel kajian.

1.4.4 Pengumpulan Info

Patton (1980) menyatakan terdapat tiga jenis temu bual iaitu temu bual ballock, temu bual tidak established dan temu bual terbuka. Merriem (1998) menyatakan pul terdapat tiga jenis temu bual iaitu temu bual berstruktur, temu bual separa berstruktur dan temu bual tidak berstruktur.

Dalam penyelidikan ini, penyelidik akan menggunakan kaedah kulitatif iaitu temu bual dengan kaunselor dan sampel untuk mendapatkan entropy serta maklumat. Temu bual secara separa berstruktur dengan menggunakan protokol temu bual. Soalan temu bual dibina oleh penyelidik berdasarkan persoalan kajian seperti profil pelajar kemurungan, faktor-faktor penyebab kemurungan dan salat laku yang dilakukan pelajar yang mengalami kemurungan.

Kajian kepustakaan juga digunakan bagi memperoleh kajian lepas berkaitan pendekatan kaunseling, pendekatan kaunseling Islam dan masalah kemurungan meliputi faktor penyebab kemurungan, salaat laku yang dilakukan pelajar mengalami kemungan.

Manakala kaedah kauntitaitf juga berbentuk soal selidik akan digunakan bagi mengenal pasti latar belakang pelajar yang mengalami kemurungan, menganalisis faktor-faktor penyebab berlakunya kemurungan, salat laku yang dilakukan pelajar yang mengalami kemurungan. Soal selidik Inventori Beck yang diubahsuai.

1.3.5 Penganalisisan Data
Data yang diperolehi akan diproses dengan menggunakan program Statistic Package for Sosial Attainment (SPSS).

1.5 Limitasi Kajian
Kajian ini hanya akan melibatkan pelajar Islam Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah publicschoolscentral.com/ yang mengalami masalah kemurungan.

1.6 Tinjauan Literatur

1.6.1 Pendekatan Kaunseling

Kaunseling merupakan satu bentuk perkhidmatan perhubungan di antara seorang klien yangmempunyai masalah psikologi dengan seorang kaunselor terlatih untuk membantu klien bagi mengatasi masalah yang dihadapinya. Justeru antara masalah yang dihadapi ialah penerokaan diri dan emosi, menilai persepsi, interaksi orangutan lain, penentuan masa hadapan sebagainya.

Menurut Suradi Salim (1996) kaunseling ialah satu perhubungan yang dicirikan oleh keyakinan, saling mempercayai dan kemesraan yang membolehkan pelajar memperolehi kestailan intelek dan emosi yang dengannya dia boleh menyelesaikan masalah atau kemusykilan, membuat rancangan dan memperoleh

kepuasan kendiri yang lebih tinggi.

Kaunselor yang dianggap sebagai profesional ialah individu yang mendapat

latihan dari segi teori dan praktik dalam bidang kaunseling. Sifat-sifat atau ciri-ciri kaunselor Islam dirujuk kepada sifat-sifat kenabian. Dengan sifat-sifat kenabian sahajalah seseorang kaunselor itu boleh memainkan peranannya dengan sempurna.

Kecekapan seorang kaunselor harus merujuk kepada Tie For Spititual. Respectable and Relidions Survey in Focussing(1995). Antara lain menjelaskan kaunselor yang menggunakan dimensi agama dan sipiritual perlu mempunyai beberapa kebolehan seperti:

i. Dapat memahami perbezaan dan persamaan di antara agama dan spiritual.

ii. Fjällräven Kånken Berupaya untuk menghuraikan kepercayaan agama, spiritual dan amalan dalam konteks budaya.

iii. Mengambil bahagian dan mempraktikkan sesuatu kepercayaan agama dan spectral yang dapat menpertingkatkan sensitiviti, kefahaman dan penerimaan dalam sistem kepercayaan tertentu.

iv. Memperlihatkan penerimaan dan sensitif kepada kepelbagaian agama dan ekspresi spiritual dalam komunikasi klien.

v. Menentukan had-had tertentu atau limitasi pemahaman pegangan agama dan ekspresi spiritual klien.

vi. Menilai kesesuaian agama dan tema ghostlike dalam proses kaunseling yang memberikan kebaikan kepada klien dan pilihan yang dibuat oleh klien.

1.6.2 Pendekatan Kaunseling Islam

Kaunseling dalam Islam mempunyai pengertian dan kedudukan tersendiri. Ini bersesuaian dengan syariat Islam yang terkandung di dalam al-Quran dan al-Sunnah. Pelaksanaan kaunseling menurut Islam mestilah berdasarkan syariat dan bukannya sekadar proses menolong dan membantu individu tersebut menyesuaikan diri dengan pelbagai masalah yang dihadapinya mengikut pendekatan Barat semata-

mata (Salasiah, Zainab. Adawiyah. Nadhirah, 2011).

Bagi Dr. Hasan Langgulung(1997), kaunseling Islam ialah, satu proses pengajaran dan pembelajaran psiko-sosial yang berlaku dalam bentuk bersemuka (anticipate administration) anatara kaunselor dan klien. Kånken Rucksäcke Dalam proses ini diaplikasikan pelbagai teknik dan kaedah yang profesional yang bertujuan menolong klien menyelesaikan masalah, mengenali diri, memahami kebolehan-kebolehan kendiri, menggalakkan klien untuk menerima qada dan qadar Allah S.W.T serta membuat keputusan berpandukan syariah Allah sehingga ia (klien) sendiri menghendaki yang halal dan meninggalkan yang haram bersama keredaan Allah S.W.T

Kaunseling Islam bukan sahaja merupakan satu perkhidmatan read more about perhubungan diantara seorang klien yang mempunyai masalah psikologi dengan seorang kaunselor terlatih untuk membantu klien bagi mengatasi masalah yang dihadapi tetapi mencakupi hal-hal berkaitan dengan keimanan seseorang seperti ketuhana, alam akhirat, dosa, pahala. syurga, neraka, hari kiamat, untung baik, untung jahat dan sebagainya (Kamal,1995)

Kaunseling Islam boleh ditarifkan sebagai usaha membantu klien menangani permasalahan kehidupan termasuk kejiwaan dengan menghubungkaitkan hubungan dengan Allah S.W.T. Terapi solat, wirid. 500 dapat membantu memberikan ketenangan kepada klien untuk menghadapai masalah semasa dan menyelesaikan sendiri masalah di masa hadapan.

Menurut Imam a-Ghazali dalam Ihya Ulumuddindalam Mardzelah (2003), proses kaunseling disebut sebagai Hisbatiaitu arahan mengerjakan kebaikan dan menegah kemungkaran bagi mencapai keredaan Allah S.W.T. Ini menjelaskan bahawa pendekatan Hisbatdalam Kaunseling Islam sebenarnya merangkumi matlamat kaunseling yang berteraskan kepada konsep tolong menolong ke arah kebaikan dan menjauhi kemngkaran atau dikenali sebagai al-amr bi al-maruf wa al-nahy an al-munkar.

Definisi- definisi yang diutarakan di atas merangkumi aspek perhubungan, pendekatan psikologi, perubahan tingkah laku, serta dimensi-dimensi lain yang menjadi pengenalan asas kepada prinsip kaunseling. Sifat-sifat yang wajib ada pada seseorang kaunselor Islam ialah sidiq, amanah, tabligh dan fatanah. Rasulullah S.A.W merupakan seorang kaunselor contoh yang harus diteladani oleh semua kaunselor (Mohamed Sharif, 1998). Berikut dibincangkan sifat-sifat dan konsep utama yang harus menjadi landasan kepada tugas-tugas seorang kaunselor Islam.

i. Beriman dan bertakwa kepada Allah S.W.T

ii. Jujur dan Ikhlas

iii.

ChatClick here to chat!+